ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
E-LEARNING การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

เชื่อมโยง ...
การจัดอบรมทีมงานเพื่อไปดำเนินการจัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ระบบ INFOCENTER สำหรับ หน่วยงานต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ

คณะทำงานฯ ได้กำหนดให้มีการจัดอบรมแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทางราชการ หรือเรียกง่ายๆ ว่า INFOCENTER สำหรับเจ้าหน้าที่ฯ สขร. และ มธ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
... อ่านทั้งหมด